DACHSER củng cố vị thế của mình trên thị trường kho vận Đức

DACHSER đã gi vng v trí hàng đầu ca mình trên th trường kho vn Đức trong cuc kho sát TOP 100 Dch v Kho vn 2020/2021 mi được công b. Trong mt s phân khúc th trường nht định như dch v kho vn theo hp đồng hàng tiêu dùng hoc vn ti hàng hi và hàng không, nhà cung cp dch v kho vn DACHSER có th làm tt hơn na.

DACHSER đã giữ vững vị trí hàng đầu của mình trên thị trường kho vận Đức trong cuộc khảo sát “TOP 100 Dịch vụ Kho vận 2020/2021” mới được công bố.

Trong cuc kho sát năm nay, tp trung vào th trường kho vn Đức, DACHSER duy trì v trí th ba trong bng tng xếp hng ca tt c nhà cung cp dch v kho vn, đứng sau Tp đoàn Deutsche Post DHL và DB Schenker.

Đối vi phân khúc Vn chuyn theo mng lưới gp hàng thông thường (LTL), trong ln kho sát này cũng như nhng năm gn đây DACHSER mt ln na vn gi v trí s 1 trong th trường gp hàng ca Đức. DACHSER cũng gi vng v trí th hai va đạt được trong phân khúc Dch v vn chuyn hàng hóa tng hp (FTL). Trong phân khúc "Phân phi hàng tiêu dùng và dch v kho vn theo hp đồng", DACHSER đã tăng t v trí th ba lên v trí th hai. Công ty gia đình DACHSER này đã tăng t v trí th mười lên v trí th tám trong phân khúc Vn ti hàng hi, đồng thi cũng t th tám lên th by trong Vn ti hàng không. Trong bng so sánh mi v doanh thu vn ti hàng không và hàng hi kết hp ca các nhà cung cp dch v kho vn riêng l, DACHSER đứng th tám.

Năm nay, Hip hi Fraunhofer ln đầu tiên son bng so sánh phân phúc m rng ca Dch v kho vn theo hp đồng, bao gm s liu doanh thu t các dch v kho vn theo hp đồng ngành công nghip. DACHSER dành được v trí th ba trong bng so sánh tng th mi khác thường này.

Cuộc khảo sát chi tiết và được quan tâm nhất của thị trường kho vận Đức và Châu Âu

TOP 100 kho sát thường xuyên công b các s liu trng đim v khi lượng th trường, phân khúc và th hng ca nhng nhà cung cp ln nht Đức và Châu Âu. Đây là nhng cuc kho sát chi tiết và được quan tâm nht ca th trường kho vn Đức và Châu Âu. Cuc kho sát này đã kim tra các s liu doanh thu ròng trong năm 2019 ca tt c các nhà cung cp dch v kho vn ti Đức và đã kết hp s liu tng hp ca DACHSER cho vic so sánh phân khúc.

Cuc kho sát TOP 100 tiếp theo, s tp trung vào th trường kho vn Châu Âu, và s được công b vào mùa thu năm 2021.

DACHSER toàn cầu
Liên hệ với Chúng tôi
Liên hệ Katrine Cheng