Sự nghiệp Mediaroom

Chính sách Bảo vệ Dữ liệu

Việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi ("DACHSER"). Việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như tên, địa chỉ, địa chỉ email hoặc số điện thoại của bạn luôn được thực hiện theo Quy định Chung về Bảo vệ Dữ liệu (GDPR) [Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)] và các điều khoản bảo vệ dữ liệu theo quốc gia cụ thể áp dụng cho DACHSER.

Mục đích của Tuyên bố Bảo vệ Dữ liệu này là để thông báo cho bạn về loại, phạm vi và mục đích của dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập. Ngoài ra, chúng tôi cũng muốn thông báo cho bạn về các quyền của bạn. Nếu chúng tôi muốn cung cấp cho bạn các dịch vụ đặc biệt qua trang web của chúng tôi hoặc ở nơi khác và nếu không có cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu cần thiết trong sự kết nối này, chúng tôi sẽ nhận được sự đồng ý của bạn.

1. Văn phòng chịu trách nhiệm và nhân viên bảo vệ dữ liệu

Văn phòng chịu trách nhiệm trong ý nghĩa của luật bảo vệ dữ liệu là:

DACHSER SE
Thomas-Dachser-Strasse 2
87439 Kempten
Đức

Điện thoại.: +49-831-5916 0
Fax: +49-831-5916-1312
Email: info@dachser.de
Trang web: www.dachser.de

Tên và chi tiết liên lạc của nhân viên bảo vệ dữ liệu tại DACHSER SE là:

DACHSER SE
Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu
Thomas-Dachser-Str. 2
87439 Kempten

data.protection@dachser.com

2. Ghi lại dữ liệu và thông tin chung

Mỗi lần được truy cập, trang web này ghi lại nhiều dữ liệu và thông tin chung khác nhau. Các dữ liệu và thông tin chung này được lưu trữ trong các tệp nhật ký của máy chủ. Có thể những thông tin sau đây được ghi lại: (1) loại và phiên bản trình duyệt được sử dụng, (2) hệ điều hành được sử dụng bởi hệ thống truy cập, (3) trang internet từ đó hệ thống truy cập truy cập trang web của chúng tôi (gọi là trang gốc (referrer)), (4) các trang con liên kết đến trang web của chúng tôi qua hệ thống truy cập, (5) ngày và giờ trang internet được truy cập, (6) địa chỉ giao thức internet (địa chỉ IP), (7) nhà cung cấp dịch vụ internet của hệ thống truy cập và (8) ) các dữ liệu và thông tin tương tự khác hoạt động như một phản ứng khẩn cấp trong trường hợp các cuộc tấn công vào hệ thống CNTT của chúng tôi.

Khi sử dụng những dữ liệu và thông tin chung này, DACHSER không thể xác định danh tính của bạn. Không tiến hành lập hồ sơ. Lý do chúng tôi cần thông tin này là để đảm bảo rằng chúng tôi luôn cập nhật nội dung của trang web, để chúng tôi tối ưu hóa nội dung của trang web và quảng cáo, đảm bảo chức năng lâu dài của hệ thống CNTT và công nghệ trang web của chúng tôi cũng như để đảm bảo rằng chúng tôi có thể cung cấp cho cơ quan thực thi pháp luật các thông tin cần thiết cho việc truy tố trong trường hợp có một cuộc tấn công mạng.

DACHSER phân tích những dữ liệu và thông tin được ghi lại ẩn danh trên cơ sở thống kê với mục tiêu tăng cường bảo vệ dữ liệu và bảo mật dữ liệu trong công ty của chúng tôi. Chúng tôi lưu dữ liệu ẩn danh trong tệp nhật ký máy chủ riêng biệt với tất cả dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Cơ sở pháp lý cho việc lưu trữ tạm thời dữ liệu và các tệp nhật ký là Điều 6 Đoạn 1 f) của GDPR.

3. Xử lý dữ liệu trong lần liên hệ đầu tiên

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng mẫu liên hệ được cung cấp trên trang web của chúng tôi hoặc qua địa chỉ email mà bạn sẽ tìm thấy trong phần thông tin nhà xuất bản của chúng tôi. Nếu bạn sử dụng một trong các kênh này để liên hệ với DACHSER, chúng tôi sẽ tự động lưu dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Những chi tiết cá nhân như vậy cung cấp cho DACHSER trên cơ sở tự nguyện được lưu để xử lý yêu cầu của bạn và/hoặc nhằm mục đích liên lạc với bạn.

DACHSER SE phân bổ các yêu cầu và dữ liệu cá nhân liên quan đến văn phòng chịu trách nhiệm kỹ thuật trong tập đoàn DACHSER, thường là chi nhánh quốc gia của công ty con của người yêu cầu, cho việc xử lý và sử dụng, và trao đổi dữ liệu với chi nhánh này. Ví dụ, các yêu cầu và dữ liệu tương ứng từ trang web của Thụy Sĩ (www.dachser.com/ch) được trao đổi với chi nhánh quốc gia của DACHSER ở Thụy Sĩ (DACHSER Spedition AG). Dữ liệu có thể được trao đổi với các nước thứ ba như Hoa Kỳ trong kết nối này.

Cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu để bắt đầu hoặc thực thi hợp đồng là Điều 6 Đoạn 1 b) của GDPR và trong tất cả các trường hợp khác là Điều 6 Đoạn 1 f) của GDPR. Cơ sở pháp lý để chuyển dữ liệu sang nước thứ ba là Điều 49 Đoạn 1 b) của GDPR.

4. Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.

Người dùng được cung cấp tùy chọn đăng ký bản tin DACHSER (ví dụ, "eLetter") trên trang web DACHSER. Dữ liệu cá nhân được ghi lại khi đăng ký bản tin DACHSER có thể được thấy trên màn hình nhập liệu.

DACHSER sử dụng bản tin để cung cấp thông tin thường xuyên cho khách hàng và đối tác kinh doanh về đổi mới dịch vụ và sản xuất, thông cáo báo chí hiện tại, thông tin về nhãn hiệu của chúng tôi hoặc nội dung hiện tại của trang web của chúng tôi. Bản tin về cơ bản chỉ có thể được nhận bởi người bị ảnh hưởng nếu (1) người bị ảnh hưởng có địa chỉ email hợp lệ và (2) người bị ảnh hưởng đăng ký nhận bản tin. Vì lý do pháp lý, email xác nhận ban đầu được gửi đến địa chỉ email đã đăng ký của người bị ảnh hưởng trong quy trình lựa chọn tham gia kép để nhận bản tin. Email xác nhận này đóng vai trò như một sự kiểm tra để đảm bảo rằng chủ nhân của địa chỉ email là người bị ảnh hưởng đã đồng ý nhận bản tin. Cơ sở pháp lý để gửi bản tin là Điều 6 Đoạn 1 a) của GDPR.

Khi có đăng ký nhận bản tin, chúng tôi lưu trữ địa chỉ IP nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP) của hệ thống máy tính của người bị ảnh hưởng tại thời điểm đăng ký cũng như ngày và giờ đăng ký. Việc ghi lại dữ liệu này là cần thiết để có thể xác định việc sử dụng sai (có thể xảy ra) địa chỉ email của người bị ảnh hưởng vào thời điểm sau đó và do đó cũng để đảm bảo sự bảo vệ pháp lý cho DACHSER. Trong bối cảnh gửi bản tin, DACHSER ủy quyền cho công ty Atrivio GmbH, Albert-Einstein-Str. 6, 87437 Kempten, việc ghi lại, xử lý, sử dụng và/hoặc lưu trữ dữ liệu như là một phần của quá trình xử lý đơn đặt hàng.

Dữ liệu cá nhân được thu thập như là một phần của quá trình đăng ký nhận bản tin chỉ được sử dụng cho các mục đích sau:

  • Gửi bản tin
  • Tư vấn và quảng cáo
  • Đưa ra cấu trúc bản tin dựa trên nhu cầu
  • Soạn thảo các chủ đề trong bản tin phù hợp với sở thích của người đăng ký

Ngoài ra, người đăng ký nhận bản tin có thể được thông báo bằng email vì điều này là cần thiết cho hoạt động của dịch vụ bản tin hoặc đăng ký liên quan đến điều này, chẳng hạn như thay đổi ưu đãi hoặc sửa đổi đối với các trường hợp kỹ thuật.

Đồng ý với việc lưu trữ dữ liệu cá nhân mà người bị ảnh hưởng đã chuyển cho chúng tôi để đăng ký bản tin có thể được hủy bỏ bất kỳ lúc nào. Có một liên kết tương ứng trong mỗi bản tin để hủy bỏ sự đồng ý. Ngoài ra, cũng có thể hủy đăng ký bất kỳ lúc nào trực tiếp với DACHSER bằng cách gửi thông báo đến các chi tiết liên lạc được cung cấp theo số 1.

5. Theo dõi bản tin

Bản tin của chúng tôi chứa các pixel theo dõi. Một Pixel theo dõi là đồ họa thu nhỏ được nhúng trong các email được gửi ở định dạng HTML để tạo điều kiện thuận lợi cho cho việc ghi và phân tích tệp nhật ký. Điều này có nghĩa là một phân tích thống kê về sự thành công hay thất bại của các chiến dịch tiếp thị trực tuyến có thể được thực hiện. Bằng cách sử dụng các pixel theo dõi được nhúng, DACHSER có thể xác định xem liệu một email có được mở bởi một người bị ảnh hưởng hay không và liên kết nào trong email đã được người bị ảnh hưởng truy cập.

Dữ liệu cá nhân như vậy được ghi lại thông qua các pixel theo dõi chứa trong bản tin được lưu trữ và đánh giá bởi DACHSER để tối ưu hóa việc gửi các bản tin và để sắp xếp nội dung các bản tin trong tương lai tốt hơn cho lợi ích của người bị ảnh hưởng. Người bị ảnh hưởng có quyền hủy bỏ tuyên bố chấp thuận riêng được đưa ra thông qua quy trình lựa chọn tham gia kép bất kỳ lúc nào. Sau khi hủy bỏ, các dữ liệu cá nhân này sẽ bị xóa bởi DACHSER. Việc hủy đăng ký bản tin được DACHSER tự động coi là sự hủy bỏ tuyên bố chấp thuận.

6. Cookies

Trang web này sử dụng cookie. Cookie là các tệp văn bản được đặt trên hệ thống máy tính và được lưu trữ trong hệ thống đó. Bằng cách sử dụng cookie, DACHSER có thể cung cấp cho bạn các dịch vụ thân thiện với người dùng mà không thể thực hiện được nếu chưa đặt cookie. Cookie cho phép chúng tôi nhận diện người dùng trang web của chúng tôi. Ví dụ, người dùng trang web sử dụng cookie không phải nhập dữ liệu đăng nhập của họ mỗi khi họ truy cập trang web, vì dữ liệu này được lấy từ trang web và cookie được trang web đặt trên hệ thống máy tính.

Bạn có thể ngăn chặn việc đặt cookie của trang web chúng tôi bất kỳ lúc nào bằng cách cài đặt tương ứng trình duyệt internet của bạn và do đó ngăn chặn cài đặt cookie vĩnh viễn. Ngoài ra, các cookie đã được đặt có thể bị xóa bất kỳ lúc nào thông qua trình duyệt internet hoặc chương trình phần mềm khác. Điều này là có thể thực hiện trong tất cả các trình duyệt internet tiêu chuẩn. Tuy nhiên, nếu bạn vô hiệu hóa việc đặt cookie trong trình duyệt internet của mình, không phải tất cả các chức năng của trang web của chúng tôi sẽ hoàn toàn khả dụng cho bạn trong một số trường hợp nhất định. Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân bằng cookie là Điều 6 Đoạn 1 f) của GDPR.

7. Công cụ phân tích web etracker

Nhà cung cấp trang web này sử dụng các dịch vụ của Công ty TNHH etracker GmbH đến từ Hamburg, Đức (www.etracker.com) để phân tích dữ liệu sử dụng. Theo mặc định, etracker không sử dụng cookie. Nếu bạn đồng ý một cách rõ ràng với việc cài đặt cookie phân tích (cookie thống kê), thì cookie sẽ được sử dụng để thực hiện phân tích thống kê hành vi sử dụng trang web này của khách truy cập và hiển thị nội dung hoặc quảng cáo liên quan đến hành vi sử dụng. Cookie là các tập tin văn bản nhỏ được trình duyệt internet lưu trữ trên thiết bị của người dùng. Cookie etracker không chứa bất kỳ thông tin nào cho phép nhận dạng người dùng.

Dữ liệu do etracker tạo ra sẽ được etracker xử lý và lưu trữ duy nhất tại Đức thay mặt cho nhà cung cấp trang web này và tuân theo các tiêu chuẩn và luật bảo mật dữ liệu nghiêm ngặt của Đức và Châu Âu. Liên quan đến việc này, etracker đã được kiểm tra độc lập, chứng nhận và cấp dấu chứng nhận dịch vụ bảo mật dữ liệu ePrivacyseal.

Dữ liệu được xử lý trên cơ sở các quy định pháp luật của Điều 6 Khoản 1 Chữ cái f (lợi ích hợp pháp) của Quy chế bảo mật dữ liệu (DSGVO). Mối quan tâm của chúng tôi theo nghĩa của DSGVO (lợi ích hợp pháp) là tối ưu hóa các dịch vụ trực tuyến và trang web của chúng tôi. Vì quyền riêng tư của khách truy cập có ý nghĩa rất quan trọng đối với chúng tôi, nên các dữ liệu có thể cho phép tham chiếu đến một cá nhân cụ thể, chẳng hạn như địa chỉ IP, thông tin đăng nhập hoặc ID thiết bị, sẽ được ẩn danh hoặc gắn bút danh thay thế sớm nhất có thể. Không cho phép sử dụng các dữ liệu này sai mục đích, kết hợp với các dữ liệu khác hoặc chuyển tiếp cho bên thứ ba.

Với cài đặt trình duyệt "không theo dõi", bạn cũng sẽ tự động được loại khỏi chương trình theo dõi.

Bạn có thể phản đối việc xử lý dữ liệu được mô tả ở trên bất kỳ lúc nào.

Dữ liệu truy cập của bạn sẽ không tiếp tục được đưa vào phân tích web. Nhấn để kích hoạt.

Opt-out

Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về bảo mật dữ liệu của etracker tại đây.

8. eLogistics

Trên trang web của mình, DACHSER cung cấp các dịch vụ theo công cụ eLogistics. Một trong những chức năng chính của cổng thông tin eLogistics là tính toán trực tuyến chi phí vận chuyển, đăng ký các đơn hàng vận chuyển và theo dõi đơn đặt hàng bằng phương tiện Theo dõi & Định vị.

DACHSER SE phân bổ các yêu cầu và dữ liệu cá nhân liên quan đến văn phòng chịu trách nhiệm kỹ thuật trong tập đoàn DACHSER, thường là chi nhánh quốc gia của công ty con của người yêu cầu, để xử lý và sử dụng, và trao đổi dữ liệu với chi nhánh này. Ví dụ, các yêu cầu và dữ liệu tương ứng từ trang web của Thụy Sĩ (www.dachser.com/ch) được trao đổi với chi nhánh quốc gia của DACHSER ở Thụy Sĩ (DACHSER Spedition AG). Dữ liệu có thể được trao đổi với các nước thứ ba như Hoa Kỳ trong kết nối này. Người dùng có thể sử dụng các ứng dụng eLogistics có hoặc không có đăng ký cá nhân. Trong trường hợp đăng ký, chi nhánh quốc gia có liên quan sẽ kích hoạt người dùng sau khi xác thực thành công. Trong trường hợp đăng ký, người dùng có nhiều “thông tin đăng nhập” hơn trong trường hợp sử dụng mà không cần đăng ký, nghĩa là người dùng có thể tận dụng các dịch vụ khác. Dữ liệu cá nhân được chuyển tiếp đến DACHSER trong quá trình này có thể được thấy từ màn hình nhập liệu tương ứng được sử dụng để đăng ký.

Mục đích đằng sau việc sử dụng dữ liệu khi sử dụng các dịch vụ eLogistics chỉ để cung cấp các dịch vụ đã được nêu. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu để bắt đầu hoặc thực thi hợp đồng là Điều 6 Đoạn 1 b) của GDPR và trong tất cả các trường hợp khác là Điều 6 Đoạn 1 f) của GDPR. Cơ sở pháp lý để chuyển dữ liệu sang nước thứ ba là Điều 49 Đoạn 1 b) của GDPR.

9. Google Maps

Trang web này sử dụng dịch vụ bản đồ Google Maps. Nhà cung cấp là Công ty TNHH Google Ireland ("Google"), Gordon House, Đường Barrow, Dublin 4, Ireland. Công ty mẹ: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Mỹ. Điều này có nghĩa là chúng tôi có thể hiển thị cho bạn bản đồ tương tác trực tiếp trên trang web và cho phép bạn sử dụng các tính năng bản đồ một cách đơn giản và dễ dàng.

Bằng cách truy cập trang web của Google, Google có được thông tin mà bạn đã truy cập vào trang web phụ tương ứng trên trang web của chúng tôi. Ngoài ra, dữ liệu được đề cập theo số 2 được truyền tải. Điều này xảy ra bất kể Google có cung cấp tài khoản người dùng hay không, thông qua đó bạn được đăng nhập, hoặc nếu không có tài khoản người dùng. Nếu bạn đăng nhập vào Google, dữ liệu của bạn được phân bổ trực tiếp vào tài khoản của bạn. Nếu bạn không muốn sự phân bổ này xảy ra với hồ sơ của mình với Google, bạn phải đăng xuất trước khi kích hoạt nút. Google lưu trữ dữ liệu của bạn dưới dạng hồ sơ sử dụng và sử dụng dữ liệu này cho mục đích quảng cáo, nghiên cứu thị trường và/hoặc cấu trúc trang web dựa trên nhu cầu. Đánh giá như vậy được thực hiện riêng (ngay cả đối với người dùng không đăng nhập) để cung cấp quảng cáo có liên quan đến nhu cầu và để thông báo cho người dùng khác trong mạng xã hội của bạn về các hoạt động của bạn trên trang web của chúng tôi. Bạn có quyền phản đối việc tạo hồ sơ người dùng này, nhưng bạn phải liên hệ trực tiếp với Google để thực hiện việc này. Thông tin thêm về mục đích và phạm vi thu thập dữ liệu và việc xử lý dữ liệu của nhà cung cấp dịch vụ plugin có thể được tìm thấy trong tuyên bố bảo vệ dữ liệu của nhà cung cấp dịch vụ.

Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi sử dụng Google Maps là Điều 6 Đoạn 1 f) của GDPR. Việc chuyển dữ liệu đến Mỹ được thực hiện dựa trên các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn của Ủy ban châu Âu. Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy tại đâytại trang này.

Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về việc xử lý dữ liệu người dùng trong Chính sách bảo mật của Google.

10. Plugin mạng xã hội

Chúng tôi sử dụng các plugin mạng xã hội (“Plugin”) của Facebook, Twitter, YouTube, Xing và LinkedIn trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng các plugin nói riêng để bạn có thể chia sẻ nội dung của trang web của chúng tôi với những người dùng khác trên mạng xã hội hoặc bạn có thể giới thiệu cho họ những nội dung này. Bạn có thể xác định nhà cung cấp plugin có liên quan từ logo của nhà cung cấp hoặc chữ cái đầu tiên.

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, ban đầu chúng tôi không truyền tải bất kỳ dữ liệu cá nhân nào cho nhà cung cấp plugin. Tuy nhiên, nếu bạn nhấp vào trường có liên quan, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được gửi trực tiếp đến nhà cung cấp plugin có liên quan và được xử lý bởi nhà cung cấp đó ở các nước thứ ba như Hoa Kỳ trong một số trường hợp nhất định. Sau khi bạn nhấp vào một trường plugin, một cửa sổ mới sẽ mở ra trong trình duyệt của bạn và chuyển đến trang web của nhà cung cấp mạng xã hội có liên quan. Việc chuyển dữ liệu đến nhà cung cấp plugin có liên quan được thực hiện bất kể bạn có tài khoản với mạng xã hội của nhà cung cấp plugin đó hay không. Khi bạn đã đăng nhập vào nhà cung cấp plugin, dữ liệu của bạn mà đã được đăng ký với chúng tôi sẽ được truyền tải trực tiếp đến tài khoản mà bạn có với nhà cung cấp plugin.

Chúng tôi không có ảnh hưởng đến loại và phạm vi dữ liệu được thu thập và xử lý bằng cách sử dụng plugin, cũng như chúng tôi không biết phạm vi đầy đủ của việc thu thập dữ liệu, mục đích của quá trình xử lý hoặc lưu trữ. Theo thông tin của nhà cung cấp plugin, dữ liệu được truyền bao gồm thông tin về trình duyệt của bạn, các trang web mà bạn đã truy cập cũng như ngày và giờ truy cập của bạn. Ví dụ, các nhà cung cấp plugin xử lý thông tin này để tạo hồ sơ người dùng và tạo quảng cáo được thiết kế riêng cho bạn. Bạn có quyền phản đối việc tạo hồ sơ người dùng này, nhưng bạn phải liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp plugin để thực hiện quyền hủy bỏ này. Bạn sẽ tìm thấy thêm thông tin về điều này trên các trang internet và trong các tuyên bố bảo vệ dữ liệu của các nhà cung cấp dịch vụ có liên quan.

Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn bằng các plug-in xã hội là Điều 6 Khoản 1 Chữ cái f) DSGVO. Khi sử dụng các dịch vụ từ Facebook, Twitter, YouTube và LinkedIn, dữ liệu có thể được chuyển sang các quốc gia thứ ba như Hoa Kỳ. Trong những trường hợp này, chúng tôi đảm bảo mức độ bảo mật dữ liệu thích hợp để thực hiện các yêu cầu của luật pháp Châu Âu. Điều này thường được thực hiện đi kèm với các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn của EU của Ủy ban Châu Âu và các đảm bảo phù hợp khác, nếu cần.

11. Truyền dữ liệu cho bên thứ ba

Các nhà cung cấp dịch vụ và các bên ký kết hợp đồng mà chúng tôi thuê cho hoạt động của trang web của chúng tôi, xét về mặt kỹ thuật, có thể truy cập dữ liệu cá nhân. Các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài này có nghĩa vụ chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích cung cấp các dịch vụ mà chúng tôi yêu cầu hoặc cho các mục đích khác phù hợp với các hướng dẫn của chúng tôi.

DACHSER sẽ truyền dữ liệu cá nhân của bạn cho các công ty trong Tập đoàn DACHSER vì các mục đích được nêu trong tuyên bố bảo vệ dữ liệu này và chuyển chúng đến các chi nhánh quốc gia có liên quan. Các công ty DACHSER cũng nằm ngoài Liên minh Châu Âu hoặc Khu vực Kinh tế Châu Âu. DACHSER chịu trách nhiệm đảm bảo rằng bạn được thông báo về các quyền của mình với tư cách là một người bị ảnh hưởng trong bối cảnh luật bảo vệ dữ liệu có hiệu lực. Bạn có thể gửi mọi thắc mắc hoặc khiếu nại liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn đến DACHSER. Các công ty DACHSER khác trong Tập đoàn DACHSER, cũng xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, hợp tác với chúng tôi và hỗ trợ chúng tôi trong việc xử lý các thắc mắc hoặc khiếu nại đó.

Ngoài việc chuyển dữ liệu nói trên, chúng tôi không truyền, bán hoặc tiếp thị dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba như các công ty hoặc tổ chức khác trừ khi bạn cho phép chúng tôi làm như vậy, hoặc việc truyền tải là cần thiết để chúng tôi có thể thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng của chúng tôi cho bạn, là người dùng trang web của chúng tôi.

12. Thời gian lưu trữ dữ liệu

Tiêu chuẩn về thời gian lưu trữ dữ liệu cá nhân là thời gian lưu trữ theo luật định có liên quan. Khi hạn chót này đã hết hạn, chúng tôi sẽ xóa tất cả các dữ liệu tương ứng trong phạm vi khi những dữ liệu này không còn cần để thực hiện hoặc bắt đầu hợp đồng nữa.

Nếu lý do lưu trữ không còn áp dụng hoặc hạn chót lưu trữ đặt ra bởi cơ quan quản lý Châu Âu hoặc cơ quan lập pháp khác có liên quan đã hết hạn, dữ liệu cá nhân sẽ bị chặn hoặc xóa theo quy định của luật định.

13. Quyền của bạn

Là một người bị ảnh hưởng, bạn được hưởng các quyền như được quy định trong các Điều 15-21 của GDPR liên quan đến DACHSER nếu các điều kiện tiên quyết được đề ra trong đó đã được đáp ứng. Đây là các quyền đối với thông tin (Điều 15 của GDPR), sửa đổi (Điều 16 của GDPR), xóa (Điều 17 của GDPR), hạn chế về xử lý (Điều 18 của GDPR), truyền dữ liệu (Điều 20 của GDPR) và quyền phản đối (Điều 21 và 22 của GDPR). Ngoài ra, bạn có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát theo Điều 77 của GDPR.

14. Google Ads

Google Ads cho phép chúng tôi hiển thị quảng cáo trong kết quả của công cụ tìm kiếm Google khi người dùng nhập một cụm từ tìm kiếm cụ thể trên Google (nhắm mục tiêu theo từ khóa). Google Ads là dịch vụ của Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.5. Chúng tôi sử dụng Google Ads để đo lường lượt truy cập vào trang web thông qua hiển thị quảng cáo trong Thanh tìm kiếm của Google và để đánh giá cụm từ tìm kiếm nào đã dẫn đến vị trí đặt quảng cáo của chúng tôi. Trình theo dõi chuyển đổi được thực hiện bằng cách sử dụng công cụ theo dõi phân tích web không dùng cookie mà chỉ thu thập dữ liệu thống kê. Chúng tôi không sử dụng chức năng tiếp thị lại và bạn sẽ không nhận thêm quảng cáo từ chúng tôi sau khi truy cập trang web. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu này là lợi ích chính đáng của chúng tôi trong việc tối ưu hóa các đề xuất trực tuyến và các phương thức tiếp thị của chúng tôi. Bạn có thể từ chối việc xử lý dữ liệu nêu trên bất cứ lúc nào.