Sự nghiệp Mediaroom

Các điều khoản và điều kiện chung

DACHSER thực hiện các dịch vụ cho khách hàng của mình trên cơ sở một loạt các nguyên tắc và quy định pháp lý. Ngoài việc tối ưu hóa các dịch vụ vận chuyển vật lý của chúng tôi, việc cung cấp thông tin liên quan cũng là một phần trong triết lý cung cấp dịch vụ của chúng tôi.

Do đó, chúng tôi cung cấp các quy định nổi bật theo luật giao thông và các điều kiện liên quan đến bảo hiểm có sẵn để tải xuống.

  • Điều khoản và Điều kiện ASL
  • Điều khoản và điều kiện của Global Sky Express
  • Sử dụng các ứng dụng
  • Điều khoản và điều kiện mua hàng chung
  • Các điều khoản và điều kiện chung cho dịch vụ CNTT
  • Điều khoản và Điều kiện chung Phần mềm và Tư vấn
Điều kiện chung ZIP (0,72 MB)
Điều kiện chung FIATA PDF (0,14 MB)