Sự nghiệp Mediaroom

Chính trực là một câu hỏi về thái độ

DACHSER uôn phấn đấu tiến hành hoạt động kinh doanh và cung cấp các dịch vụ của mình theo nguyên tắc giữ vững tính hợp pháp và quy tắc đạo đức, và do đó, DACHSER luôn cố gắng đảm bảo rằng các hoạt động kinh doanh của mình Compliance các yêu cầu liên quan. Điều này liên kết chặt chẽ với hành vi ứng xử hàng ngày của DACHSER và nhân viên của mình.

 “Chính trực trong Kho vận” là phương châm trong chủ đề Compliance được diễn giải đầu tiên và trên hết như một yêu cầu đối với cả bản thân và đối tác kinh doanh của chúng tôi.

  • Chúng tôi kết hợp giá trị bên trong của mình với hoạt động kinh doanh thực tế
  • Chúng tôi đảm bảo mối quan hệ kinh doanh bền vững với các đối tác của chúng tôi
  • Chúng tôi tôn trọng kỳ vọng của khách hàng cho nên chúng tôi sẽ hoạt động theo các tiêu chuẩn pháp lý và đạo đức
  • Chúng tôi thiết lập một cơ sở vững chắc cho sự hợp tác đáng tin cậy với khách hàng của chúng tôi

DACHSER tin rằng một công ty được quản lý theo hướng bền vững, mong muốn thực hiện cam kết vì tương lai bền vững thì phụ thuộc rất nhiều vào tất cả mọi người cùng tham gia vào quá trình giữ mình chính trực. Chúng tôi muốn xây dựng các mối quan hệ kinh doanh lâu dài một cách thành công dựa trên hành vi thể hiện tính trung thực, tin tưởng và đáng tin cậy.

Chính trực trong Kho vận làm cho DACHSER trở thành đối tác đáng tin cậy cho mọi khách hàng và đối tác kinh doanh. Bạn có thể tìm hiểu thêm về Compliance ở DACHSER.

Nếu bạn muốn đóng một vai trò tích cực trong việc hỗ trợ DACHSER CMS hoặc báo cáo hành vi sai trái tiềm ẩn, bạn được hoan nghênh để vào đây.

Các tài liệu sau đây có sẵn để tải xuống dưới đây:

  • Quy tắc Ứng xử của DACHSER
  • Quy tắc Ứng xử dành cho các Đối tác Kinh doanh của DACHSER
Quy tắc Ứng xử của DACHSER ZIP (0,39 MB)