Kỷ niệm về công rời

Container vn ti tiêu chun cho dch v kho vn hàng gp k nim sinh nht ln th 50 trong năm nay. Ông Thomas Simon đã phát trin khái nim công ri vào cui nhng năm 60, ly cm hng t các container vn chuyn hàng hi. Sau mt s hn chế ban đầu, công ri đã tr thành mt đổi mi đột phá trong lĩnh vc kho vn đường b, to nên cuc cách mng cho toàn ngành.

Công rời DACHSER

Các kích thước được quy định và tiêu chun hóa là đặc tính chun mc ca các container vn chuyn và đã ci thin đáng k tính linh hot và hiu qu ca công vic xếp d và các quy trình liên quan. Chính ông Thomas Simon - con r ca người sáng lp công ty ông Thomas Dachser và sau này là thành viên ban qun tr ca DACHSER, chu trách nhim chính v phát trin công ngh và kinh doanh quc tế - đã đưa ra ý tưởng chuyn giao mô hình này và khái nim h thng kết ni t đường bin đến đường b châu Âu. Ông đã lên kế hoch cho mt container vn ti tiêu chun có th tách ri khi đơn v vn ti đường b đồng thi "hoán đổi" gia các phương tin, và cui cùng phát trin nó cùng vi công ty Xe đầu kéo Kögel. Vi kích thước c định và chân có th gp li là đặc đim đặc trưng ca nó, công ri ra đời vào năm 1971.

Ch trong vòng ba năm, DACHSER đã chuyn đổi toàn b đội xe ca mình sang container vn ti mi. Tiêu chun hóa h thng công ri được thc hin vào năm 1980. Năm 1972, DACHSER ch có 350 công ri trong đội xe ca mình; đến năm 2020, công ty đã s dng khong 8.000 trong s đó. Nhng gì bt đầu như mt ý tưởng vng chc gi đây đã cách mng hóa toàn b thế gii kho vn. Và câu chuyn v s cách tân vi tinh thn tiên phong vn tiếp tc. Mc dù công ri vn là tiêu chun nn tng v hiu qu không gian vn chuyn hàng hóa, DACHSER s chuyn đổi toàn b đội xe sơ mi rơ moóc trong Ngành Kinh doanh Kho vn Châu Âu ca mình sang loi xe được gi là xe rơ moóc ln, cung cp nhiu không gian bên trong hơn. Chúng tôi mun tr thành nhà cung cp dch v hàng gp ln đầu tiên Châu Âu s dng xe rơ moóc ln thay vì sơ mi rơ moóc tiêu chun, ông Alexander Tonn, COO Kho vn Đường b ti DACHSER cho biết.

Người tiên phong và dẫn đầu trong cuộc cách tân

Khi gii thiu công ri, DACHSER tr thành người tiên phong. Ngày nay, không th tưởng tượng được cuc sng trong ngành kho vn mà không có các công ri. Nhng đổi mi tt nht là nhng ci tiến thành công trong toàn ngành - và đó là ct lõi ca câu chuyn thành công này, Tiến sĩ Andreas Froschmayer, Giám đốc Công ty Chiến lược Doanh nghip & Quan h Công chúng ti DACHSER cho biết. Nhng đổi mi luôn là chìa khóa dn đến thành công lâu dài. Chúng giúp ci thin cht lượng quy trình, gim chi phí và vượt qua nhng thách thc mi ca th trường và khách hàng, ông Froschmayer cho biết thêm. Đồng thi, chúng đưa ra các yêu cu mi và m ra cánh ca cho các cơ hi kinh doanh, các phân khúc khách hàng và các dch v mi. Vic phát minh và trin khai công ri là mt ví d đin hình.

Và còn nhiu hơn thế na. Công ri là công c giúp DACHSER vươn lên t mt hãng vn ti thông thường thành mt nhà cung cp dch v kho vn quc tế. Điu đó thúc đẩy công ty xem xét li các quy trình, văn hóa doanh nghip và mô hình kinh doanh ca mình.  Vn đề không còn là vn ti hàng hóa đơn thun mà là vn đề chuyên môn v giao nhn. Vi tt c nhng li thế mà nó mang li cho các hot động giao nhn, công ri đã tr thành mt li ích thc s cho doanh nghip và cui cùng đã đưa DACHSER tr thành người tiên phong trong lĩnh vc kho vn.

 

Liên hệ Katrine Cheng