Tin tức

Kết nối - Cái nhìn về các công nghệ của tương lai

LPWAN, NB-IoT và LTE-M thc s là v cái gì?  Và nhng li ích gì mà các công ngh tương lai này đặc bit mang li cho dch v kho vn? 

Kết nối là chìa khóa cho dịch vụ kho vận ngày mai

Bên cnh vic to điu kin trao đổi d liu, kết ni còn m rng nhiu d liu hơn t trong chui cung ng. Các nhóm khác nhau t Phòng thí nghim Doanh nghip DACHSER đang nghiên cu cách để tn dng các kh năng ca "Internet Vn vt" (IoT) trong thc tế. Điu này bao gm vic s dng đin thoi thông minh và ng dng cũng như các cm biến tiên tiến để có th cung cp v trí và d liu trng thái khác cho các lô hàng và tài sn, chng hn như các công ri và túi hàng hóa.

Mng din rng công sut thp (LPWAN) là mt trong nhng công ngh làm nn tng cho Internet Vn vt (IoT). Các giao thc và tn s vô tuyến mi có sn này cho phép truyn mt lượng nh d liu trong mt phm vi dài. Điu này làm cho LPWAN lý tưởng trong vic s dng các cm biến cho dch v kho vn. Các gii pháp LPWAN ni tiếng nht bao gm LoRa, Sigfox, LTE-M và NarrowBand IoT (NB-IoT).

Thời gian hàng đến có thể được tính toán với độ chính xác cao hơn dựa trên thời gian thực

NB-IoT và LTE-M là tiêu chun truyn d liu di động mi trong mng LTE (4G) và hin đang được trin khai nhiu quc gia trên toàn thế gii. Ví d, ti Đức, NB-IoT được mong đợi s có mt trên toàn quc vào cui năm 2019, trong khi ti Hà Lan, vic trin khai đã hoàn thành vào năm ngoái. Tiêu th năng lượng thp, tiêu chun bo mt cao, đồng thi chi phí đầu tư và vn hành thp hơn đáng k khiến vic s dng công ngh mi này rt hp dn, đặc bit là trong vic theo dõi v trí tài sn và hàng gi đi. Định v địa lý cho phép tính toán thi gian đến ca phương tin, công hàng, lô hàng và nhiu hơn na vi độ chính xác cao hơn hn da trên d liu thi gian thc. Trong s các li ích khác, điu này thm chí còn nâng cao năng lc lp kế hoch trong các quy trình tiếp theo, chng hn như vic d hàng ca mt chiếc xe ti.

Mt li thế na ca LTE-M và NB-IoT là tn s vô tuyến đã sn sàng trong tương lai. C hai tiêu chun s được tích hp vào mng con 5G theo kế hoch cho truyn thông máy s lượng cc ln (mMTC). Tuy nhiên, s còn mt vài năm na trước khi thc hin thm chí bt đầu xây dng mGTC 5G. Mt lý do khác khiến vic chuyn sang LTE-M và NB-IoT là tt yếu đó là các mng truyn thông di động 2G và 3G ngày nay, hin đang được s dng cho các cm biến định v trên toàn thế gii, s b ngt theo tng giai đon trong vài năm ti. Mt s quc gia như Hàn Quc, Đài Loan và Thy Sĩ đã bt đầu cho ngng hot động.

Liên hệ Katrine Cheng