“Cùng nhau ứng phó với sự bất định”

Những thách thức lớn giúp xây dựng cộng đồng

Chúng tôi đã tham vn CEO DACHSER Burkhard Eling v tm nhìn ca công ty gia đình đối vi lĩnh vc hu cn trong năm 2030 và chiến lược để tr thành đơn v dn đầu đó.

Thưa ông Eling, thế giới trong môi trường khủng hoảng có ý nghĩa thế nào với hậu cần?

Burkhard Eling: Sau các d báo không my kh quan gn đây, các nhà kinh tế hc đang báo cáo nhng du hiu phc hi đầu tiên. Vì vy, kinh tế thế gii không còn giai đon khng hong na; nó ch đang đi ngang mt thi gian. Có mt điu chc chn: 2023 s là mt năm chìm trong bt định tiếp theo. Nhng năm va ri đã là nhng năm cc k khó khăn. Nhưng nh có nhng nhân viên và đối tác ca mình, chúng tôi đã có th duy trì cung cp các sn phm và dch v ca mình vi cht lượng mc độ cao nht. Các khách hàng ca chúng tôi cũng nhn thy và trân trng điu này. Đây s là mt năm na mà chúng ta phi chung tay để ng phó vi s bt định.

Hiện tại, ngài thấy những thách thức lớn nhất nằm ở đâu?

Mc độ bt định  s không gim bt chút nào. Các chui cung ng vn rt mong manh, vic thiếu tài xế và nhng nhân s chun mc khác đang là vn đề toàn cu, và còn c chi phí năng lượng luôn mc cao. Chúng tôi n lc gii quyết các vn đề này trong nhng hot động hàng ngày, đồng thi kiên trì theo đui các chiến lược cho tương lai.

Ch
úng tôi có mc tiêu rõ ràng cho DACHSER cho đến năm 2030 - công ty nên có v thế như thế nào vi vai trò là nhà tuyn dng, nhng dch v nào s tr nên ph biến vi khách hàng, và chúng tôi, vi tư cách là công ty gia đình, có th giúp đạt được các mc tiêu v xã hi và biến đổi khí hu như thế nào.

Đâu sẽ là những nguyên tắc dẫn đường cho DACHSER trong hành trình tới tương lai?

Công ty ca chúng tôi s tuân theo các chương trình chiến lược trng đim được trin khai trong mi lĩnh vc kinh doanh và khu vc vn hành ca công ty. Ba ch đề chính ca nhng chương tình này là s hóa, cung cp và ci tiến các dch v tích hp cht lượng cao và liên tc m rng mng lưới gii pháp hu cn toàn din toàn cu ca chúng tôi. Để đạt được các mc tiêu hành động v khí hu da trên Tha ước Paris, chúng tôi vn tiếp tc d án Idea2net Bo v Khí hu DACHSER. D án này bao gm Giao hàng Không phát thi DACHSER, nghiên cu và phát trin trong các lĩnh vc xe hydro và xe ti đin t, và lp đặt các h thng quang đin nhng địa đim ca công ty.

phỏng vấn với Burkhard Eling

Burkhard Eling là CEO ti DACHSER

Tất cả những điều này có ý nghĩa như thế nào đối với các lĩnh vực kinh doanh và khách hàng của họ?

Trong Hu cn Đường b, chúng tôi tp trung cng c mng lưới và liên tc ci tiến nhng dch v mà chúng tôi cung cp - ví d: bng cách m rng hu cn theo hp đồng, phát trin các gii pháp doanh nghip mi như M phm và Thi trang, và trin khai khái nim bán hàng đa kênh khách hàng. Trong Hu cn Đường bin và Hàng không, các sáng kiến và nhng đơn v tham gia th trường mi - như Maersk, CMA và MSC - đang làm gia tăng áp lc cnh tranh đáng k trong phân khúc vn ti hàng không đang ngày càng phát trin mnh. Giá cước vn ti đường bin cũng là câu chuyn tương t. Trng tâm chính ca chúng tôi là xây dng danh mc sn phm và dch v vi nhng gii pháp tiêu chun và h thng ci tiến và ti ưu hóa. Điu này giúp to ra giá tr cho các chui cung ng phc tp ca khách hàng.

Đâu là những yếu tố chính trong các quy trình số hóa, và cho đến giờ công ty đã đạt được những gì?

Đầu tiên, chúng tôi tiến hành s hóa các quy trình kinh doanh, cũng như các công c và gii pháp thc s gia tăng giá tr cho khách hàng, nhân viên và đối tác. Tiếp theo, chúng tôi liên tc nâng cp các h thng ct lõi cho vn ti và kho bãi, và tích hp các h thng bên ngoài phù hp. An ninh CNTT cũng rt được chú trng. Chúng tôi đang vô cùng c gng chuyn đổi CNTT và đã nhìn thy mt s thành công ban đầu. Nhưng cách duy nht để thành công là chúng tôi có khách hàng đồng hành trong sut hành trình này.

Bằng cách nào?

Hp tác trong mi cp độ, hc hi và phát trin liên tc và văn hóa doanh nghip mnh m cũng giúp hoàn thin văn hóa s hóa tích cc - nhng n lc này s tiếp tc đóng vai trò quan trng để trin khai chiến lược ca chúng tôi. Tóm li: Hu cn là hot động kinh doanh da trên con người. Đằng sau đó là nim tin rng các nhân viên DACHSER đã và s là nhân t chính trong s thành công ca công ty.

Ti đây bn có th tìm hiu thêm v tm nhìn ca DACHSER v hu cn vào năm 2030.   

DACHSER toàn cầu
Liên hệ với Chúng tôi
Liên hệ Vernice Chu Communications Manager Asia Pacific