Lộ trình đến năm 2030: Các chiến lược cho những thời khắc khó khăn

Trong s trước ca tp chí DACHSER, chúng ta đã phân tích các chui cung ng đang thay đổi như thế nào khi k nguyên kinh tế và địa chính tr mi bt đầu. Vy, các công ty phi định v bn thân như thế nào để bo đảm s thành công bn vng - và DACHSER đã chn con đường nào? Chúng tôi đề ra kim ch nam cho hành trình hướng ti chân tri mi.

Chịu trách nhiệm khi gặp khó khăn
Chịu trách nhiệm khi gặp khó khăn

Mi th thay đổi đột ngt. Có s thay đổi v thi tiết và hướng gió ngược li vi bn. Con đường đi đến đỉnh cao ngày càng hp hơn, g gh hơn và gian truân hơn trước đây, ging như b ném ra gia mt vùng bin gió bão. Mây thp và sương mù khiến bn khó nhìn thy phương hướng phía trước hơn. Và nghĩ rng hành trình đã bt đầu rt thun li! Bn và nhóm làm vic nhit huyết ca bn đã khi hành dưới bu tri nng tuyt đẹp, tn hưởng tng khung cnh mi khi bn tiến nhanh lên phía trên. Mi th đã din ra theo đúng kế hoch và vượt qua k vng ca mi người. Các công ty cũng có th gp nhng điu kin thun li ngay mt phút trước và ri li gp khó khăn ngay mt khc sau. Ngày nay, các nhà kinh tế hc thường mô t tình hung này bng cm t viết tt VUCA: biến động, không chc chn, phc tp và mơ h.

V
ào năm 2023, VUCA s quyết định nhp độ và tiến độ ca kinh doanh, thương mi và hu cn. Hơn na, ngày càng nhiu thay đổi đang xy ra đồng thi và thm chí còn chng chéo lên nhau: s hóa và toàn cu hóa đang tiến b vượt bc, cũng như s thay đổi v nhân khu hc và s m lên toàn cu. Toàn thế gii đang quay cung trong tác động ca đại dch, tc nghn ngun cung ng và vt liu, và chiến tranh xâm lược gia Nga và Ukraina, s thng kh ca con người và biến động thương mi toàn cu. Chi phí năng lượng tăng phi mã, lm phát và lãi sut nhy vt đang tăng thêm gánh nng cho tình hình này, bên cnh các hn chế thương mi. Các chuyên gia đã phát hin mt tư duy tương ng khi đề cp đến chui cung ng: có s dch chuyn khi các quy trình JIT- quy trình giúp ti thiu hóa chi phí trong khi ti đa hóa hiu sut - và hướng đến kh năng duy trì hot động bn b hơn, ví d như thông qua tìm ngun cung ng kép và tăng cường năng lc kho bãi.

T
ình hình phc tp này đã được phn ánh rõ ràng trong các d báo kinh tế cho ti năm 2023. Qu Tin t Quc tế (IMF) đã d đoán rng 2023 s là mt năm khó khăn cho kinh tế toàn cu. Trong mt cuc phng vn được thc hin vào đầu năm đài CBS Hoa K, Giám đốc Qun lý IMF Kristalina Georgieva đã chia s nhng lo ngi ca bà v vic mt na các quc gia EU và mt phn ba các quc gia toàn cu s có th rơi vào suy thoái. Lý do: Vì các khu vc kinh tế quan trng nht thế gii - M, EU và Trung Quc - đang đồng thi suy yếu.

Tuy nhiên, vn còn mt vài nghi vn, ví d như liu các d đoán này có thành s thc hay không. Dù tt hay xu, tc độ mà thc tế bt kpvà thường vượt quacác d đoán luôn tăng lên. Vào tháng 2, IMF đã tăng nh d đoán cho kinh tế toàn cu và báo cáo v s phc hi mc cao đáng kinh ngc ca nhiu nn kinh tế quc gia. Tương t, nhiu chuyên gia cho rng kinh tế toàn cu đã chm đáy và xu hướng hin ti có th thc s đảo chiu vào cui năm 2023 hoc đầu năm 2024. Chào mng đến vi thế gii VUCA! Theo nhng t thường được gán cho nhà khoa hc máy tính tiên phong ca Hoa K Alan Kay: Cách tt nht để d báo tương lai là sáng to ra nó.

Tổng quan về chân trời mới

Điu này không có nghĩa là nhìn chm chm vào nhng qu cu pha lê tiên tri mà là tìm kiếm sáng kiến và vươn ti mt thế gii hoàn toàn mi. Đây là nơi mà mi chng mi ca hành trình s m rng chân tri, và nhng kinh sai mi xut hin sut dc các con đường đã được th nghim và được chng minh là đúng đắn. DACHSER đã bt đầu hành trình chuyn đổi này t vài năm trước và chưa bao gi xao nhãng-ngay c trong nhng thi đim xy ra khng hong. CEO DACHSER Burkhard Eling chia s: Thông đip ca chúng tôi vi th trường cc k rõ ràng: DACHSER là mt đối tác đáng tin cy-ngay c trong nhng thi đim thun li hay khó khăn và thm chí là bt định. Chúng tôi không phi là lá c b xoay vn trong gió bão; chúng tôi kiên định vi con đường mình đã chn.

Ông cũng nói thêm: “Định hình s thay đổi thc s cn có tm nhìn rõ ràng cho con đường phía trước. Đây là lý do ti sao DACHSER đã to ra bc tranh toàn cnh v mc tiêu cho năm 2030. CEO DACHSER Burkhard Eling khng định: Nó cho chúng tôi biết chúng tôi mun mình s ĐÂU và các chiến lược v CÁCH THC mà chúng tôi s thc hin để ti được đó vào cui thp k này-c trong nhng thi khc thun li hay khó khăn.

Chúng tôi cc k để tâm ti nhng điu mà khách hàng và nhân viên ca mình chia s để có th hiu được nhu cu cá nhân ca h và phi hp vi h để phát trin gii pháp tt nht v sau.

Bây gi, nếu bn đang có kế hoch đi ngh mát, quyết định nơi bn mun đi thường khá đơn gin: cnh quan đẹp, khu ngh dưỡng trên núi, bãi bin đẹp như mơ hay hòn đảo thiên đường? Gii hn duy nht là s tưởng tượng ca bn. Nhưng nếu bn đang dn dt mt công ty, còn nhiu câu hi sâu sc hơn cn bn tr li: Nim tin và giá tr cơ bn nào s định hướng cho công ty trên hành trình tiến ti tương lai? Mc đích ca công ty là gì và các thông s để đo lường s thành công ca công ty là gì? Yếu t nào thúc đẩy công ty, nhân viên, cũng như khách hàng ca h, tiến lên trên hành trình này? Và mô hình kinh doanh hot động như thế nào trong môi trường thay đổi nhanh chóng?

Sát cánh để thành công
Sát cánh để thành công

Bức tranh mục tiêu cho năm 2030

Mi công ty phi t tr li nhng câu hi này cho bn thân, tương ng vi th trường ca h. Ví d v nó chính là bc tranh mc tiêu cho năm 2030 ca DACHSER. V định hướng th trường, vào đầu thp k ti, công ty gia đình này nhn thy h đang cung cp các gii pháp hu cn tích hp vi tư cách là nhà cung cp dch v hu cn s hóa tt nht thế gii. H cũng có kế hoch vươn lên dn đầu th trường v c cht lượng và dch v, ví d như bng cách cung cp các gii pháp nhà cung cp dch v hu cn hàng đầu (LLP) phù hp, nghĩa là khách hàng không cn phi qun lý nhng chi tiết vn vt liên quan đến mi quan h vi nhà cung cp dch v. Mc tiêu này có th thành s thc bng cách duy trì mng lưới mnh m, cân bng vi h thng CNTT thông minh d tích hp và cho phép DACHSER cung cp cho khách hàng toàn cu loi dch v toàn din này.

L
ĩnh vc trng tâm th hai trong bc tranh mc tiêu ca DACHSER cho năm 2030 chính là các quy trình. đây, nhà cung cp dch v hu cn đang khuyến khích tư duy quy trình toàn din, m rng phm vi dch v tiêu chun cho các hãng vn ti và gn bó hơn vi các đối tác dch v bng mng lưới DACHSER toàn cu. Vi tc độ s hóa và t động hóa ngày càng tăng, DACHSER n lc ci thin hiu sut, s minh bch và thi gian phn hi ca mi quy trình ca h trong chui cung ng mt cách bn vng.

Ph
n th ba ca bc tranh mc tiêu ca DACHSER cho năm 2030 chính là con người. Coi hu cn là mt h thng mng o-xã hi-thc ti, công ty gia đình đã đưa ra cam kết rõ ràng v ch ng đa quc gia, đa dng và văn hóa hướng đến nhân viên vi các chu k hc hi và ra quyết định nhanh chóng.

Sc mnh ca chúng ta chính là con người! Vi CEO DACHSER Burkhard Eling, yếu t con người đã và s luôn quan trng trong hu cn: Trên tt c, thế mnh ca chúng ta nm mng lưới nhân s có chung đam mê v hu cn. Điu này đúng vi mi cp độ, t qun lý cho ti hc viên, nhân viên hành chính cho ti tài xế và nhân viên hu cn-kiến thc và đặc đim riêng ca h là điu giúp chúng tôi thành công đến vy.

Eling t hào chia s rng văn hóa doanh nghip chung ca DACHSER luôn được thu hiu và thc hin, mang li định hướng và động lc phi thường cho hành trình hướng đến năm 2030. Ông cũng b sung: Kiến thc v văn hóa doanh nghip mnh m này cũng góp phn to ra mt vòng tròn trung thành. Cm xúc gn bó vi gia đình DACHSER khiến công ty luôn tr thành mt nơi làm vic an toàn và n định.

Các chiến lược hướng tới phía trước

Sau khi bước vào hành trình, nếu bn mun nhìn thy nhng đim đến xa xôi ca mình và t tin rng cui cùng bn cũng có th đi ti đó, bn cn có l trình rõ ràng cũng như biu đồ ct mc trên l trình đó. DACHSER, nhng ct mc này được nêu rõ trong các chương trình trng tâm chiến lược được tích hp vào hot động hàng ngày theo nhiu cách. Điu này cho phép mi người theo dõi tiến trình và thay đổi cho phù hp. Nó cũng to ra nim tin vào tương lai ca công ty và đem li cơ hi nhn biết mc tiêu doanh nghip và hin thc hóa các mc tiêu đó.

Để đạt được bc tranh mc tiêu cho năm 2030, DACHSER đã phát trin các chiến lược quan trng cho ngành Hu cn Đường b và Hu cn Hàng không và Đường bin. Công ty cũng đã xây dng mt kế hoch kết ni các lĩnh vc này để to ra các gii pháp toàn din tích hp toàn cu. Bên cạnh đó, DACHSER còn sử dụng các chương trình trọng tâm chiến lược để điều phối các nỗ lực số hóa và kết nối, bền vững và hành động vì khí hậu, và con người và văn hóa doanh nghiệp (đọc thêm trong phng vn CEO DACHSER Burkhard Eling).

Bc tranh mc tiêu ca DACHSER cho năm 2030 và các chiến lược dn ti mc tiêu đó phù hp vi nhim v dài hn ca công ty: Chúng tôi kết hp và tích hp dch v mng lưới hu cn thông minh nht thế gii. Chúng tôi ti ưu hóa bng cân đối kế toán v hu cn cho khách hàng. Eling tin rng điu này s là kim ch nam đáng tin cy để dn dt DACHSER trong hành trình tiến ti tương lai. Bng cách tính đến li ích ca khách hàng cùng vi các năng lc ct lõi, s mnh DACHSER s dn dt chúng tôi đạt được v trí độc đáo trên th trường. Khát vng ca chúng tôi rt rõ ràng và đơn gin: chúng tôi mun tr thành đơn v dn đầu th trường. Điu này cũng có nghĩa là chúng tôi phi duy trì s nhanh nhy và linh hotngay c khi trong nhng thi khc bão t hoc biến động—để có th liên tc thích ng vi các yêu cu thay đổi ca khách hàng, th trường hu cn mi, tình trng thiếu ht nhân s trình độ và biến động địa chính tr.

Cùng nhau vươn tới những đỉnh cao mới
Cùng nhau vươn tới những đỉnh cao mới

Đi theo đúng lộ trình.

Tt c nhng điu này có ý nghĩa thế nào khi chúng ta bước sang thp k th ba ca thế k 21? Và con đường DACHSER đã chn có th tr thành hình mu ra sao cho các đơn v khác? Trong khi mô t bn cht ca bc tranh mc tiêu cho năm 2030 ca DACHSER, Eling cho biết thêm: Chúng tôi s đầu tư mnh vào mng lưới, quy trình và lc lượng lao động ca mình. Điu này s cho phép chúng tôi duy trì cht lượng mc cao cũng như tr thành đối tác n định, đáng tin cy cho khách hàng khi chúng tôi giúp h vượt qua nhng thách thc phc tp v hu cu. Trong khi hướng thế gii VUCA này, các chiến lược ca chúng tôi giúp chúng tôi có th nhanh chóng nhn biết thay đổi bt c lúc nào. Và thay vì ch phn ng vi các thay đổi đó, chúng tôi có th s dng sc mnh sáng to ca mình để biến chúng thành li thế cnh tranh cho khách hàng. Vy, thc ra nhà viết kch người Áo Marie von Ebner-Eschenbach (18301916) đã đúng khi ch ra rng: Cái chúng ta làm hôm nay s quyết định thế gii trông ra sao vào ngày mai.”  

Trong cuc phng vn Cùng nhau ng phó vi s bt định, CEO DACHSER Burkhard Eling cũng chia s chi tiết hơn v tm nhìn ca DACHSER v hu cn năm 2030.

DACHSER toàn cầu
Liên hệ với Chúng tôi
Liên hệ Vernice Chu Communications Manager Asia Pacific