Vận tải Hàng hải: cập nhật tình hình toàn cầu

Do th trường vn ti đường bin liên tc b gián đon, hu qu (do thiếu container và tc nghn cng thường xuyên) tiếp tc nh hưởng đến chui cung ng toàn cu. Dưới đây, chúng tôi cung cp thông tin cp nht v tt c các din biến để gim thiu kh năng gián đon cho doanh nghip ca bn.

B Tây Hoa K / Vnh San Pedro / Cng Los Angeles

  • Tình hình M đã được ci thin trong 6 tun qua, nhưng vn có mt s tàu container xếp hàng ch Vnh San Pedro để được vào cng d hàng.
  • Tác động vn có th được nhìn thy trong chui kho vn vn ti hàng hi ni địa. Khi lượng ln container đầy hàng liên tc đổ vào M tiếp tc gây khó khăn cho vic gii ta tn đọng hin có.

Kênh đào Suez

  • Mc dù s c này đã xy ra hơn 10 tun trước, nhưng lưu lượng hàng hóa vn ti đường bin vn mt cân bng do cái gi là "hiu ng gn sóng".
  • Sau khi Kênh đào Suez được thông tuyến, các cng Châu Âu ln đầu tiên b tc nghn do lượng hàng hóa đến cao và đột ngt. Tiếp theo là các cng Châu Á, đặc bit là các cng Trung Quc.

Các cng Hamburg và Bremerhaven / Rotterdam

  • Do s phong ta ca Kênh đào Suez và "hiu ng gn sóng" nói trên, hot động ti các cng Hamburg và Bremerhaven cũng mt cân bng.
  • Do tình trng tc nghn này, các công ty vn ti đã buc phi thay đổi l trình tàu đến Wil-helmshaven hoc Rotterdam.
  • Trong phm vi hot động ca Rotterdam, hin ti d kiến là cũng s có s chm tr, có th dn đến gián đon các hot động ca cng.

Các cng Yantian / Shekou / Nansha

  • S chm tr đang xy ra khu vc Nam Trung Quc (Yantian / Shekou / Nansha, v.v.) do các hot động cng b hn chế. D kiến, vic khôi phc li các hot động thường l s phi được thc hin dn dn và không th đạt được toàn b công sut trong tương lai gn.

Chúng tôi liên h cht ch vi các nhà vn chuyn và nhà cung cp dch v hàng ngày đồng thi c gng hết sc để làm cho chui cung ng ca bn suôn s nht có th. Để được tư vn riêng, vui lòng liên h vi đại din DACHSER ti địa phương ca bn để chúng tôi có th thc hin gii pháp kho vn tt nht cho bn.

Liên hệ Katrine Cheng