Vì một xã hội bền vững: Ngày càng có nhiều tổ chức phi chính phủ đang hành động trên khắp thế giới

Trong quá trình toàn cu hóa, các t chc phi chính ph hay NGO có mng lưới quc tế ngày càng đóng vai trò quan trng. Mi quan h đối tác ca DACHSER vi t chc cu tr tr em terre des hommes chng minh cách mt công ty có th h tr mt t chc phi chính ph v lâu dài.

Hình ảnh: Bà Kathrin Harms, Tổ chức terre des hommes
Hình ảnh: Bà Kathrin Harms, Tổ chức terre des hommes

Bo v môi trường, nhân quyn, các d án phát trin chung, di cư, chng ‑phân bit đối x: tm quan trng ca các t chc phi chính ph, hay NGO, đối vi xã hi là rt ln. Độc lp vi các tiu bang và chính ph, h ng h các vn đề xã hi, chính tr xã hi, hoc môi trường. Cơn khng hong virus corona đang khiến công vic ca các t chc phi chính ph tr nên cp bách hơn, vì vin tr nhân đạo các nước đang phát trin hin nay quan trng hơn bao gi hết. Đây là mt thách thc đối vi nhiu t chc như vy, vì công vic ca h thường b cn tr bi lnh cm đi li cũng như điu kin làm vic khó khăn và các bin pháp v sinh phòng dch ti ch. Ngoài ra, nhiu người trong s nhng người quyên góp ít khi sn sàng làm như vy trong thi đim khng hong. Tuy nhiên, đây chính xác là điu mà các t chc phi chính ph ph thuc vào, bi vì ngoài phí thành viên, các khon quyên góp là ngun tài chính chính ca h. Tính minh bch đối vi dòng tin ca t chc và nhng gì khon tin đó mang li gi đây càng tr nên quyết định hơn để cng c lòng tin ca các nhà tài tr. Nhiu t chc phi chính ph thông báo cho các nhà tài tr ca h thường xuyên qua thông cáo báo chí, bn tin hoc trên trang web ca h v tng d án riêng l và vic s dng qu. Các t chc phi chính ph cũng được giám sát bi các công ty kim toán và cơ quan thuế liên quan để đảm bo rng h đang s dng các khon tài tr mt cách chính xác. Con du niêm phong quyên góp t Vin Trung ương Các vn đề Xã hi Đức (DZI), có tr s ti Berlin, giúp to ra s tin tưởng hơn na cho các nhà tài tr. Con du đảm bo rng t chc phi chính ph tương ng là đáng tin cy và công vic h làm là đáng kính trng.

DACHSER hỗ trợ Tổ chức terre des hommes

Theo ước tính, hin có hàng chc nghìn t chc phi chính ph trên toàn thế gii, cung cp dch v chăm sóc y tế ti các khu vc khng hong, chăm sóc người t nn, h tr các doanh nghip siêu nh trong giai đon khi nghip, v.v. Mt trong nhng t chc cu tr tr em hàng đầu là terre des hommes. Được thành lp ti Đức vào năm 1967, t chc bo v tr em khi chế độ nô l và bóc lt, chăm sóc các nn nhân ca chiến tranh, bo lc và b lm dng, đồng thi cung cp giáo dc và đào to cho tr em. Chi nhánh Đức ca T chc terre des hommes hin tài tr 386 d án trên toàn cu. Nhà cung cp dch v kho vn quc tế DACHSER đã h tr công vic ca T chc terre des hommes Nam Á, Nam Phi, và Châu M Latinh k t năm 2005. Để phù hp vi nguyên tc Giúp đỡ mi người để h t đứng vng, terre des hommes thc hin các d án vin tr địa phương để ci thin vĩnh vin cuc sng ca tr em và nhng người khác trong làng ca h. “Là mt công ty kho vn toàn cu, chúng tôi có các hot động trên khp thế gii để mang con người, th trường và sn xut đến gn nhau hơn. Tuy nhiên, không phi ai cũng được hưởng nhng li ích ca toàn cu hóa. Trách nhim ca chúng tôi là đứng v phía nhng người này và ci thin điu kin sng ca h, ông Bernhard Simon, CEO ca DACHSER, gii thích.

Bng cách gia hn hp đồng vi T chc terre des hommes đến năm 2025, DACHSER s h tr bang Bihar, Bc n Độ cũng như các d án New Delhi và Uttar Pradesh. Hãy nhìn vào vn đề gn đây, bà Ingrid Mendonca đang điu phi mt d án vin tr cho terre des hommes Đức rt phn khi v s tn tâm ca người dân địa phương, đặc bit là hin nay trong đại dch virus corona. Các nhóm thanh niên không nhng h tr cng đồng ca h, may khu trang và thu mua thc phm, mà h còn liên lc vi nhng người tr tui các làng, huyn, thm chí các tiu bang khác, đồng thi tr nên có t chc, bà Ingrid Mendonca nói.  S tn ty ca h trong vic ci thin tình hình đang truyn cm hng.

Là mt công ty kho vn toàn cu, chúng tôi có các hot động trên khp thế gii để mang con người, th trường và sn xut đến gn nhau hơn. Tuy nhiên, không phi ai cũng được hưởng nhng li ích ca toàn cu hóa. Trách nhim ca chúng tôi là đứng v phía nhng người này và ci thin điu kin sng ca h.

Nhân viên DACHSER cũng được hưởng li t cam kết ca người s dng lao động đối vi trách nhim xã hi và có th h tr các d án Terre des hommes ti ch. Ví d: Bà Melanie Diem, Trưởng nhóm Qun lý D án ti DACHSER, đã điu phi mt d án bn vng bi T chc terre des hommes và DACHSER Livingstone, Zambia. Các chuyên gia tr DACHSER và nhng sinh viên t mng lưới terre des hommes đã tham gia vào d án. “S tn ty ca nhng người tham gia vì muc đích cao c đã rt n tượng. Nhân viên DACHSER có cơ hi đắm mình trong công vic ca mt t chc phi chính ph, mt lĩnh vc mà h có th không bao gi tiếp xúc, bà Melanie Diem gii thích.

Hình ảnh: Bà Kathrin Harms, Tổ chức terre des hommes
Hình ảnh: Bà Kathrin Harms, Tổ chức terre des hommes

Một loại cam kết đặc biệt

S hp tác gia DACHSER và T chc terre des hommes cho thy rng s sát cánh gia mt công ty thương mi và mt t chc phi chính ph có th đạt được nhng điu đáng kinh ngc. S hp tác ca chúng tôi vi DACHSER đặc bit có giá tr và quan trng đối vi chúng tôi vì nó liên quan đến tha hip cá nhân rt ln đồng thi là cuc đối thoi ci m và trung thc, ông Stephan Stolze, người đứng đầu b phn gây qu ti Terre des hommes, nói. Các nhân viên ca DACHSER và đặc bit là CEO Bernhard Simon tham gia sâu vào các d án terre des hommes do DACHSER tài tr. H mun biết nhng người trong t chc đang hot động như thế nào và s h tr m rng ca DACHSER s tiếp ni ra sao trong vic giúp ci thin điu kin sng ca người dân địa phương. Vào năm 2018, li cam kết ca DACHSER đã được ghi nhn bng Gii thưởng CSR ca Đức trong hng mc Gn kết Xã hi. Vic hp tác vi mt t chc phi chính ph khiến DACHSER tr thành người tiên phong vì ch có mt s ít công ty Đức h tr các t chc phi chính ph hot động quc tế. Các công ty quc tế ln hơn, đặc bit nên xem xét nghiêm túc 17 Mc tiêu Phát trin Bn vng ca Liên hp quc và h tr các d án trong các lĩnh vc này càng lâu càng tt, ông Stephan Stolze nói.

 

Liên hệ Katrine Cheng