quay lại
Coronavirus

DACHSER công bố Ban Điều hành cho tương lai

Ban Điều hành tương lai, đứng đầu bởi Burkhard Eling, sẽ tiếp quản vào ngày 1 tháng 1 năm 2021; Bernhard Simon và Michael Schilling sẽ tham gia Ban Kiểm soát trong năm 2021

Sau 31 năm hp tác cht ch các v trí qun lý điu hành ti DACHSER, CEO Bernhard Simon và tr tá Michael Schilling, COO Dch v Kho vn Đường b, s gia nhp vào Ban Kim soát ca nhà cung ng dch v kho vn Dachser trong 2021 vi vai trò ch tch ban. Burkhard Eling, người đã tham gia Ban Điu hành DACHSER vi v trí CFO vào năm 2013, s tr thành CEO mi ca công ty gia đình này vào ngày 1 tháng 1 năm 2021.

Alexander Tonn, Giám đốc Điều hành Kho vận Châu Âu ở Đức (COO Kho vận Đường bộ từ ngày 1/1/2021), Michael Schilling, COO Kho vận Đường bộ; Burkhard Eling, CFO (CEO từ ngày 1/1/2021); Bernhard Simon, CEO; Edoardo Podestà, COO Kho vận Hàng hải & Hàng không; Stefan Hohm, Giám đốc Doanh nghiệp Giải pháp Doanh nghiệp, Nghiên cứu và Phát triển (CDO từ ngày 1/1/2021)
Alexander Tonn, Giám đốc Điều hành Kho vận Châu Âu ở Đức (COO Kho vận Đường bộ từ ngày 1/1/2021), Michael Schilling, COO Kho vận Đường bộ; Burkhard Eling, CFO (CEO từ ngày 1/1/2021); Bernhard Simon, CEO; Edoardo Podestà, COO Kho vận Hàng hải & Hàng không; Stefan Hohm, Giám đốc Doanh nghiệp Giải pháp Doanh nghiệp, Nghiên cứu và Phát triển (CDO từ ngày 1/1/2021)

Vào cui năm 2020, Michael Schilling và tôi s bàn giao trách nhim ca chúng tôi trong Ban Điu hành cho thế h qun lý tiếp theo.      Động thái chung này, đã được lên kế hoch t lâu, s to ra động lc mi cho công ty trong tương lai, ông Bernhard Simon, CEO ca DACHSER, gii thích. Cơn khng hong virus corona chc chn là mt thách thc ln đối vi toàn b đội ngũ qun lý, nhưng nó s không tác động v chiến lược dài hn ca chúng tôi. Điu quan trng bây gi là chuyn công ty sang mt thế h mi, bt đầu t đội ngũ lãnh đạo Chúng tôi tin rng chúng tôi có th điu hướng DACHSER tt trong nhng tháng ti. Bng cách gi cho mng lưới ca chính chúng tôi n định và chui cung ng hot động, chúng tôi s tiếp tc phc v khách hàng ca mình vi độ tin cy và cht lượng.

Vào cui năm 2020, Michael Schilling và tôi s bàn giao trách nhim ca chúng tôi trong Ban Điu hành cho thế h qun lý tiếp theo. Động thái chung này, đã được lên kế hoch t lâu, s to ra động lc mi cho công ty trong tương lai.

Bernhard Simon, CEO DACHSER

Bộ phận Điều hành mới: CNTT & Phát triển

Cũng vào ngày 1 tháng 1 năm 2021, Stefan Hohm s gánh vác trách nhim là Giám đốc Phát trin (CDO) cho b phn điu hành CNTT & Phát trin mi, đảm nhim công tác nghiên cu và phát trin, các đề tài đổi mi, CNTT, kho vn hp đồng và các gii pháp công nghip toàn cu. Alexander Tonn s tham gia Ban Điu hành ca DACHSER vi tư cách là COO Dch v Kho vn Đường b. V trí CFO cũng s được b nhim. Cui cùng, Edoardo Podestà s vn trong Ban Điu hành vi tư cách là COO Dch v Kho vn Hàng hi và Hàng không.

Burkhard Eling, Stefan Hohm và Alexander Tonn đã chng t năng lc bn thân trong nhiu năm đảm nhn nhiu v trí có trách nhim trong công ty và đóng vai trò quyết định trong vic định hình s phát trin ca DACHSER trong thi gian đó, Simon nói tiếp. Cùng vi Edoardo Podestà và CFO tương lai ca chúng tôi, h s tr thành đội ngũ qun lý bt đầu t năm 2021, s gii quyết khôn khéo các vn đề trng tâm ca thp k tiếp theo: s hóa kết hp vi s tiếp cn khách hàng, tính bn vng, và thiếu ht nhân s có trình độ.

Burkhard Eling s đảm nhn v trí CEO (Tng Giám đốc) và là Người Phát ngôn ca Ban Điu hành vào ngày 1 tháng 1 năm 2021. V giám đốc 48 tui này đã gia nhp Ban Điu hành ca DACHSER vi tư cách là CFO vào năm 2013. Ông đã chu trách nhim v vic trin khai h thng SAP trên toàn thế gii và định hình quá trình chuyn đổi ca công ty sang hình thc hp pháp ca doanh nghip xã hi. Ông cũng qun lý chương trình Idea2net đổi mi chiến lược toàn công ty. Cùng vi Michael Schilling và Bernhard Simon, ông đã sp xếp vic sát nhp ca nhà cung cp dch v kho vn Azkar ti bán đảo Iberia, (nay là DACHSER Iberia).

Stefan Hohm s lãnh đạo mt B phn Điu hành mi thành lp, CNTT & Phát trin, vi vai trò là CDO (Giám đốc Phát trin) bt đầu t ngày 1 tháng 1 năm 2021. Là mt nhà qun lý có kinh nghim đã làm vic vi công ty trong 27 năm, ông s chu trách nhim không ch v nghiên cu và phát trin mà hơn na là phát trin CNTT, kho vn hp đồng và gii pháp công nghip toàn cu. V giám đốc 47 tui này đã bt đầu s nghip ca mình trong lĩnh vc kho vn hp đồng ti DACHSER trước khi tiếp nhn v trí qun lý các chi nhánh Erfurt và Hof, Đức. Là Giám đốc Doanh nghip t năm 2016, ông đã và đang chu trách nhim công tác nghiên cu và phát trin ca nhà cung ng dch v kho vn DACHSER cũng như mng gii pháp doanh nghip ca DACHSER.

Nền tảng vững chắc để xây dựng tương lai</span>
Nền tảng vững chắc để xây dựng tương lai</span>

Alexander Tonn s đảm nhn v trí COO Dch v Kho vn Đường b vào ngày 1 tháng 1 năm 2021, chu trách nhim phát trin các mng Dch v Kho vn Thc phm và Dch v Kho vn Châu Âu.     V giám đốc 46 tui này đã gn bó vi công ty hơn 20 năm. Tiếp theo sau v trí qun lý đầu tiên ca mình là Phó Giám đốc Chi nhánh ti Memmingen, Tonn đã chuyn đến Tr s chính ca DACHSER vào năm 2014, nơi ông chu trách nhim phát trin quc tế v kho vn hp đồng. T năm 2017, ông cũng đã và đang lãnh đạo b phn Dch v Kho vn Châu Âu ti Đức; ông s tiếp tc vai trò này sau khi được b nhim làm COO Dch v Kho vn Đường b. Alfred Miller s vn gi vai trò Giám đốc Điu hành ca b phn Dch v Kho vn Thc phm.

Sau cùng đội ngũ qun lý trong tương lai s được hoàn chnh bi Edoardo Podestà, người đã là thành viên ca Ban Điu hành DACHSER k t tháng 10 năm 2019 vi tư cách là COO Dch v Kho vn Hàng hi và Hàng không. Podestà chu trách nhim mng vn ti hàng hi và hàng không toàn cu cũng như mng dch v đường st gia Châu Âu và Trung Quc, và ông cũng đứng đầu b phn ASL Châu Á Thái Bình Dương.

Burkhard Eling, Stefan Hohm và Alexander Tonn đã chng t năng lc bn thân trong nhiu năm đảm nhn nhiu v trí trách nhim trong công ty và đóng vai trò quyết định trong vic định hình s phát trin ca DACHSER trong thi gian đó.

Bernhard Simon, CEO DACHSER

Nền tảng vững chắc để xây dựng tương lai

Bernhard Simon đã là thành viên ca Ban Điu hành DACHSER t năm 1999, và đã lãnh đạo công ty gia đình này vi tư cách là đại din c đông k t năm 2005. Công ty này phát trin mnh m và quc tế hóa phn ln nh vào n lc ca Simon. Dưới s lãnh đạo ca ông, DACHSER đã phát trin thành mt trong nhng nhà cung cp dch v kho vn ni tiếng nht Châu Âu và trên toàn thế gii.

Michael Schilling đã gia nhp Ban Điu hành DACHSER vào năm 2002; k t đó, ông đã xây dng mt trong nhng mng lưới gom hàng hot động tt nht trên toàn Châu Âu. Vi nhng thành tu này, ông đã và vn là đầu tàu và động lc thúc đẩy tăng trưởng bn vng vi các dch v kho vn hp đồng và vn chuyn xuyên biên gii. Các quy trình tiêu chun, h thng CNTT và nn tng CNTT được phát trin dưới s lãnh đạo ca ông da trên cơ s độ tin cy và cht lượng cao to nên bn sc ni tri riêng ca DACHSER trong th trường dch v kho vn.

DACHSER toàn cầu
Liên hệ với Chúng tôi
Liên hệ Katrine Cheng